EnglishNederlands
Veiligheid Maastricht

Veilige publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak heeft een ondermijnend effect op de overheid.

Werknemers met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met agressie en geweld bij het uitoefenen van hun taak. De maatschappelijke omgeving kan zich intimiderend, bedreigend, soms letterlijk gewelddadig opstellen. Dit is om meerdere redenen onacceptabel. Het functioneren van de man of vrouw zelf wordt erdoor beïnvloed. De uitvoering van publieke taken leidt eronder. De integriteit en goed bestuur komen onder druk te staan. Het vertrouwen in de overheid kan aangetast raken. En bij gedogen van het geweld groeit de onaantastbaarheid van daders. Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak hebben een ondermijnend effect op de overheid en moeten stevig aangepakt en zoveel mogelijk voorkomen worden.

In 2005 heeft het kabinet een gerichter en maatschappijbrede aanpak van geweld aangekondigd met het Actieplan tegen geweld. In 2006 leidde dit tot een landelijk actieprogramma Aanpak agressie en geweld tegen werknemers met publieke taken.

Vanaf 2010 is het programma Veilige Publieke Taak (VPT) actief met de zogenaamde VPT-regio’s. In deze regio’s werken gemeenten, politie, openbaar ministerie en werkgevers samen bij de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Deze aanpak vindt plaats langs drie hoofdlijnen. Het betreft:

  • het stimuleren van de lokale bestuurlijke aanpak en het stimuleren van de aanpak door werkgevers en werknemers op basis van de acht landelijke VPT-maatregelen;
  • het doorontwikkelen van de preventieve aanpak van agressie en geweld;
  • het implementeren van de dadergerichte aanpak.