EnglishNederlands
Veiligheid Maastricht

Conclusies fysieke veiligheid

De gemeenteraad heeft middelen ter beschikking gesteld om de brandveiligheid in Maastricht te verbeteren en de ontstane achterstandsituatie in te lopen. De brandveiligheid is in Maastricht alleen al daarom een prioritair thema.

Speerpunten zijn:

  1. studentenpanden;
  2. horeca (vooral cafés en hotels);
  3. ouderenhuisvesting (in relatie tot beleid dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen).

Gemeente, brandweer, particuliere verhuurders (belangenvereniging VVWM) en corporaties hebben in 2017 een keurmerk opgericht dat bovenwettelijke eisen stelt aan de brandveiligheid van verhuurpanden. Dit keurmerk is een particulier initiatief en niet verplicht. Naast het keurmerk zorgde deze samenwerking ervoor dat de brandweer nu beschikt over enkele plattegronden van verhuurpanden. Bij een brand kent de brandweer de indeling van het pand. In 2017 is het eerste Keurmerk voor een kamerverhuurpand uitgereikt. Inmiddels geldt dit voor enkele tientallen panden.

Het door professionals genoemde onderwerp ‘illegale dumpingen gevaarlijke/gevaarlijke stoffen’ bij externe veiligheid wordt wel herkend maar meer als thema in de regio. In Maastricht komt dit maar zelden voor door de beperkte buitengebieden. Voor wat betreft het genoemde risico van Tihange en vliegverkeer valt dit buiten de invloedsfeer van het bevoegd gezag van Maastricht.

Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen zoals radicalisering, terrorisme maar ook de problematiek rondom verwarde personen verdient het de aanbeveling om ook sociale veiligheidsthema’s in te bedden in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.