EnglishNederlands
Veiligheid Maastricht

Conclusies jeugd en veiligheid

Professionals bevestigen het beeld dat jeugdoverlast en -criminaliteit niet is toegenomen. Er zijn wel zorgen rondom het online (social media) gedrag van jongeren.

Om te voorkomen dat jeugdigen in de criminaliteit terechtkomen, is het belangrijk crimineel/afwijkend gedrag vroegtijdig te herkennen zodat er tijdig interventies kunnen plaatsvinden. Hiervoor is samenwerking tussen de verschillende ketenpartners in dit veiligheidsveld cruciaal. In Maastricht zijn enkele risicojongeren in beeld waarbij vroegtijdige integrale en sluitende aanpak noodzakelijk is.

Onder regie van het Veiligheidshuis vindt er periodiek een Netwerkoverleg Risicojeugd met relevante netwerkpartners plaats. Dit overleg moet (herhaling) overlast of maatschappelijke uitval van een jeugdige voorkomen door toeleiding naar (gecoƶrdineerde) vrijwillige hulpverlening. Het Netwerkoverleg Risicojeugd is gebaseerd op vooraf gescreende en geselecteerde politiemeldingen (risico)jeugd. Nieuw sinds 2018 is dat er ook via het Netwerkoverleg een preventief plan van aanpak wordt opgesteld voor (mogelijke) risicogroepen van jeugdigen. Als sprake is van (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval van een jeugdige, complexe multiproblematiek en stagnatie in de samenwerking tussen netwerkpartners wordt de casus opgeschaald naar een persoonsgerichte aanpak onder regie van het Veiligheidshuis (prioritering jeugdige).

Ten slotte is er nog het plan van aanpak Citydeal Zorg voor Veiligheid in de Stad met de focus op jongeren die zich dreigen aan te sluiten bij de zogenaamde Onaantastbaren/Top X. Binnen het Maastrichtse experiƏment wordt een werkwijze ontwikkeld gericht op het verkleinen van het jeugdige netwerk van 'soldaten' rond de 'onaantastbaren' en het vroegtijdig signaleren van jongeren die zich bij het netwerk (dreigen) aan (te) sluiten. In dit experiment wordt onder regie van het Veiligheidshuis toegewerkt naar een verbreding van de aanpak met de bestaande (en zo nodig nieuwe) ketenpartners. Ook wordt onderzocht hoe de veiligheidsbeleving in de wijken zo goed mogelijk kan worden gevolgd. Dit vraagt om maatwerkoplossingen.

Voor veilige scholen is afgesproken om elke 2 jaar een audit uit te voeren. Hierbij kunnen de scholen een beroep doen op ondersteuning van Halt. Omdat de meerwaarde van de samenwerking op het gebied van veiligheid steeds meer zichtbaar wordt, heeft MosaLira voorgesteld om ook in het Primair Onderwijs (PO) te komen tot een certificering van Gezonde en Veilige School. De gemeente Maastricht juicht dit initiatief toe en bekijkt of het huidige convenant hiervoor als basis kan dienen.

Vanuit de convenantgroep bestaat de wens om gezamenlijk te gaan optreden tegen het gebruik van en de handel in verdovende middelen in en om de scholen.