EnglishNederlands
Veiligheid Maastricht

Veilig in en om de school

Mogelijke veiligheidsproblemen op en om scholen zoals pesten, geweldpleging, diefstal, overlast (voor omwonenden), vernielingen, drugsgebruik en verkeersonveiligheid.

De veiligheid op en om scholen in Maastricht en het heuvelland moest verbeterd worden. Dat vonden LVO Heuvelland, LVO Maastricht, het Leeuwenborgh, MosaLira, GGD Zuid-Limburg, het Openbaar Ministerie, Halt-Team Limburg en Politie Maastricht-Heuvelland en de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Daarom zetten deze partijen op 13 april 2012 hun handtekening onder het convenant ‘Veiligheid op school krijgt voorrang’.

In navolging hierop is in 2014 het project Veiligheid in en om school opgestart. De eerste scholen haalden in 2015 hun certificaat. Begin 2017 hebben in Maastricht 13 van 15 v(s)o- en mbo-scholen het certificaat behaald. Om het certificaat te halen hebben de scholen samen met Halt een analyse gemaakt van de veiligheidssituatie van hun school. In een plan van aanpak werden de stappen beschreven om het basiskader veiligheid te bereiken. Plannen en protocollen kregen een update om de interne organisatie op orde te krijgen. En de noodzakelijke externe samenwerking werd georganiseerd. In een audit werden directie, medewerkers, studenten/leerlingen en externe partners bevraagd op hun ervaringen met de locatie wat betreft gezondheid en veiligheid. Ook werd getoetst of de onderwijslocatie voldoet aan het basiskader veiligheid. Een certificeringcommissie beoordeelde tot slot de resultaten van die audit.

Een convenantgroep volgt de afspraken die zijn gemaakt in het convenant. In die groep zijn alle partners vertegenwoordigd. De groep stelt soms ook werkgroepen samen om met bepaalde onderwerpen aan de slag te gaan. Zaken die aan de orde kwamen of zijn opgepakt de afgelopen jaren:

  • samengaan van de Gezonde School en Veilige School;
  • bijeenkomst om de achterban te informeren over onderwerpen zoals social media, drugsrunners en loverboys;
  • Gezondheidsmonitor 2013 en 2015;
  • presentatie Jongeren Buurtbemiddeling en ‘No Credit Game Over’;
  • aanpak Jihadisme;
  • regio Visie Veilig Thuis;
  • rol van de wijkagent voor v(s)o en mbo-scholen;
  • toetreding United World College tot de convenantgroep.