EnglishNederlands
Veiligheid Maastricht

Veilig toerisme

Veilig toerisme heeft betrekking op de onveiligheid in en rond recreatiegebieden. De risico’s gaan over bijvoorbeeld beroving, diefstal van vaartuigen, inbraak, geweld, overlast en vernieling.

Veilig toerisme heeft betrekking op de onveiligheid die zich kan voordoen in en rond recreatiegebieden zoals strand- en duingebied, natuurgebieden, recreatieplassen en op en rond toeristische verblijfslocaties zoals campings, bungalowparken en jachthavens. De risico’s betreffen bijvoorbeeld beroving, diefstal uit/van vaartuigen, inbraak, geweld, overlast, vernieling. Ook kan het gaan om concentraties van ‘minder zichtbare’ vormen van criminaliteit, waarbij niet zozeer toeristen rechtstreeks het slachtoffer zijn: bepaalde locaties vormen een knooppunt van verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit (drugs, heling, mensenhandel).

Tenslotte zij nog vermeld dat door het WODC een onderzoek uitgevoerd gaat worden naar de gevolgen van toegenomen mobiliteit: “Onderzoek naar de gevolgen voor het politiewerk van de toegenomen mobiliteit en de veranderende criminaliteit (extern)”. Aanleiding voor dit onderzoek is de actualisering van de inzet van de politie over de regio’s. Een korte scan om te bepalen of er sprake is van nieuwe, structurele veiligheidsproblemen die niet of onvoldoende worden ondervangen in de huidige verdeling, heeft uitgewezen dat er geen zwaarwegende redenen zijn om het verdeelsysteem aan te passen. Wel zijn er twee thema’s gedetecteerd die om verdiepend vervolgonderzoek vragen, namelijk de gevolgen van de toegenomen mobiliteit en de veranderende criminaliteit op het politiewerk. Het onderzoek inventariseert de veranderingen die zich hebben voorgedaan in mobiliteit en criminaliteit. Ook stelt het onderzoek indicatoren vast waarmee objectief kan worden aangetoond en gemeten in hoeverre deze veranderingen impact hebben op het politiewerk. Duidelijk moet worden of de impact van de geconstateerde veranderingen op het werk van de politie voor alle eenheden gelijk is of dat er verschillen te constateren zijn.